Διαδικασία διαχείρισης ΑΕΚΚ

Α. Πριν την έκδοση της άδειας ή την έγκριση εργασίας


Πρέπει να συμβληθείτε με ένα εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Μπορείτε να δείτε ένα πρότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ  εδώ.

  • Για την κατάρτιση του ιδιωτικού συμφωνητικού πρέπει να εισάγετε όλα τα στοιχεία σας  στην ειδική φόρμα. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ΟΛΑ τα πεδία και να πατήσετε την επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ στο τέλος της φόρμας. Με νέα, ξεχωριστή ΥΠΟΒΟΛΗ επισυνάπτετε τα αρχεία που απαιτούνται. Για να υποβάλετε το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) πρέπει να το συμπληρώσετε με τη βοήθεια του/της μηχανικού σας, αφού το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας ή από αυτό το σημείο.
  • Η σύμβαση αποστέλλεται σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που υποβάλλονται το αίτημα και τα αρχεία, ψηφιακά υπογεγραμμένα από την ΑΝΑΚΕΜ. Σε περίπτωση υποβολής μετά τις 17.00 ή σε ημέρα αργίας, ως ημέρα υποβολής υπολογίζεται η επόμενη εργάσιμη.
  • Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία πρέπει να εκτυπώσετε τα αρχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον υπόχρεο – διαχειριστή (ιδιοκτήτη του ιδιωτικού έργου ή ανάδοχο του δημοσίου έργου) και το ΣΔΑ από τον Μηχανικό. Στη συνέχεια ανεβάζετε τα αρχεία στην εφαρμογή e-adeies και αποστέλλετε από ένα αντίγραφο στην ΑΝΑΚΕΜ με ταχυδρομείο ή courier.

Β. Στη φάση υλοποίησης

  • Πρέπει να μεταφέρετε όλα τα παραγόμενα ΑΕΚΚ στην μονάδα ανακύκλωσης της επιλογής σας που συνεργάζεται με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.
  • Η μεταφορά για ποσότητες μεγαλύτερες των 500 κιλών απαιτεί άδεια συλλογής – μεταφοράς, οπότε πρέπει να συνεργαστείτε με μια εταιρεία συλλογής – μεταφοράς ΑΕΚΚ, εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
  • Η μονάδα ζυγίζει την ποσότητα που υποδέχεται και εκδίδει δελτίο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
  • Κάθε μήνα το ΣΣΕΔ εκδίδει αντίστοιχο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής. νικής.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση


  • Μετά την παράδοση στην μονάδα ανακύκλωσης του συνόλου των παραγόμενων ΑΕΚΚ και την εξόφληση του/των εκδοθέντος/ων τιμολογίου/ων, εισάγετε το αίτημα για ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στην αντίστοιχη φόρμα.
  • Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ εκδίδεται μια φορά στο τέλος του έργου & αποστέλλεται από την ΑΝΑΚΕΜ ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένη, ώστε να την καταθέσετε στην αρμόδια υπηρεσία.
  • Με την κατάθεση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ μπορείτε να λάβετε την εγγυητική επιστολή από την ΥΔΟΜ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με την ΑΝΑΚΕΜ.