Ρυθμίσεις για την διαχείριση των ΑΕΚΚ στις οικοδομικές εργασίας

Με το άρθρο 89 του Νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που ψηφίστηκε στις 5 Μαΐου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ρυθμίζονται θέματα που διασφαλίζουν τον έλεγχο και την ορθή διαχείριση των παραγόμενων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (αυτά που αποκαλούμε μπάζα), κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που χρήζουν άδειας από την Πολεοδομία.

  • Με τις νέες διατάξεις καταργείται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για την διαχείριση των ΑΕΚΚ κατά την έκδοση της άδειας αντί της σύμβασης με εγκεκριμένο Σύστημα, καθώς αυτή οδηγούσε τους ιδιοκτήτες των έργων σε σύγχυση σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και παρήγαγε επιπλέον γραφειοκρατία.
  • Στο εξής, σε κάθε οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών, απαιτείται Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Σύμβαση με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ για την επεξεργασίας – ανακύκλωση τους.

Συγκεκριμένα:

  1. Για να εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια δόμησης, καθώς και έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ή αποκατάστασης κατασκευών, υποβάλλονται Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και Σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ.
  2. Για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και να θεωρηθεί ότι ένα έργο έχει περατωθεί, είναι προαπαιτούμενη η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης της βεβαίωσης διαχείρισης των ΑΕΚΚ που εκδίδει το συμβαλλόμενο ΣΕΔ.
  3. Αποτελεί υποχρέωση η σύνταξη και κατάθεση ΣΔΑ για τις εργασίες μικρής κλίμακας, καθώς και η κατάθεση της αντίστοιχης σύμβασης με ΣΕΔ. Εάν από τις εργασίες δεν παράγονται ΑΕΚΚ, δηλώνεται από τον μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση.
  4. Στους νομούς όπου δεν λειτουργούν ΣΕΔ οι υπόχρεοι διαχειριστές υποβάλλουν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Δηλώνουν Υπεύθυνα ότι θα συνεργαστούν με ΣΕΔ και θα οδηγήσουν τα ΑΕΚΚ σε μονάδα ανακύκλωσης, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης του έργου ή της εργασίας εγκριθεί η λειτουργία ΣΕΔ στον Νομό.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις συμπληρώνουν και αποσαφηνίζουν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των Αποβλήτων από τις κατεδαφίσεις, κατασκευές, ανακαινίσεις και εκσκαφές και συμβάλλουν στην εφαρμογή της ανακύκλωσης των αποβλήτων και την προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Η ΑΝΑΚΕΜ είναι, όπως πάντα, κοντά στον μηχανικό, τον ιδιώτη, τον κατασκευαστή και τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να υλοποιηθεί με τον προσφορότερο τρόπο η διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Ξεκίνησε στο Ηράκλειο η λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μπάζων

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία του και στο νομό Ηρακλείου, εξυπηρετώντας πλέον όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη καθώς η λειτουργία μονάδας στο Ηράκλειο,  μετά τα Χανιά, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, επιλύει ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, που είναι η διαχείριση των αποβλήτων τα οποία παράγονται από κάθε λογής τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά.

Πλέον είναι δυνατή η προστασία του περιβάλλοντος από τους παράνομους μπαζότοπους οι οποίοι υποβαθμίζουν το τοπίο, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και πυρκαγιές. Η μονάδα που έχει αδειοδοτηθεί μέσω του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι η Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.», η οποία λειτουργεί στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Τι  πρέπει να κάνουμε;

Όλα τα μπάζα πρέπει να οδηγούνται στην αδειοδοτημένη μονάδα. Αυτό οφείλουν να το διασφαλίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων.

Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το ΣΣΕΔ, ενώ μετά το πέρας των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.

Για τα ιδιωτικά έργα, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση, με την υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Σύμβασης με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ πριν την έκδοση της άδειας και της Βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ που εκδίδει το ΣΣΕΔ μετά το πέρας των εργασιών.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, οι πολίτες ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία συλλέγει τα μπάζα, στο τέλος των εργασιών, τη βεβαίωση του ΣΣΕΔ για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ από τη μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;

Έπειτα από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κ.λπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται, εξασφαλίζοντας έτσι εξοικονόμηση πόρων, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πόσο κοστίζει η ανακύκλωση;

Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά, όπως υπάρχει εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας στην τιμή των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όμως η ανακύκλωση των μπάζων δεν είναι ακριβή. Επιπλέον, το ‘κόστος’ κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα, αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος. Ειδικότερα:

– Το κόστος αποκατάστασης των “μπαζωμένων” ρεμάτων και των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

– Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο.

– Η ζημία από τις πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων στο περιβάλλον. Παραμένει δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης

Λειτουργία της ΑΝΑΚΕΜ στις νέες συνθήκες

Αγαπητοί συνεργάτες,

προχωρώντας από το “μένουμε σπίτι”  στο “μένουμε ασφαλείς“, σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΑΚΕΜ παραμένει συνεπής στην τήρηση όλων των κανόνων και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των συνεργατών και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Η εταιρία μας συνεχίζει την λειτουργία της, μειώνοντας την απομακρυσμένη εργασία και αυξάνοντας, τα στελέχη που εργάζονται στο γραφείο.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στο σταθερό μας τηλέφωνο 2310595085, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@anakem.gr και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ευχόμενοι να είστε εσείς και οι οικογένειες σας υγιείς, θα σας ενημερώνουμε για κάθε τυχόν αλλαγή στην εργασία μας, ανάλογα με τις εξελίξεις και τους περιορισμούς που θέτουν η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές.

Λειτουργία της ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Αγαπητοί συνεργάτες,

μετά τις νέες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΑΚΕΜ εφαρμόζει όλους τους κανόνες και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των συνεργατών και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σας, η εταιρία μας θα συνεχίσει την λειτουργία της, εφαρμόζοντας την εκ περιτροπής απομακρυσμένη εργασία. Στο γραφείο θα υπάρχει καθημερινά προσωπικό ασφαλείας και τα υπόλοιπα στελέχη μας θα εργάζονται από το σπίτι.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο σταθερό μας τηλέφωνο 2310595085, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@anakem.gr και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ευχόμενοι να είστε εσείς και οι οικογένειες σας υγιείς, θα σας ενημερώνουμε για κάθε τυχόν αλλαγή στην εργασία μας, ανάλογα με τις εξελίξεις και τους περιορισμούς που θέτουν η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές.

Ξεκίνησε και στο Ρέθυμνο η λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μπάζων

Η χορήγηση άδειας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. για τη λειτουργία μονάδας στο νομό Ρεθύμνου, ανοίγει το δρόμο για την ανακύκλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη καθώς η λειτουργία μονάδας και στο Ρέθυμνο, μετά τα Χανιά, επιλύει ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, που είναι η διαχείριση των αποβλήτων τα οποία παράγονται από κάθε λογής τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά.
Πλέον είναι δυνατή η προστασία του περιβάλλοντος από τους παράνομους μπαζότοπους οι οποίοι υποβαθμίζουν το τοπίο, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και πυρκαγιές. Η μονάδα η οποία έχει αδειοδοτηθεί μέσω του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι η Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», η οποία λειτουργεί στη θέση «Ματθαίος» εκτός του οικισμού Πρίνου, του Δήμου Ρεθύμνου.

Παράνομη απόθεση μπάζων στον Νομό Ρεθύμνης

Τι αλλάζει;
Μετά τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ, όλα τα μπάζα θα πρέπει στο εξής να οδηγούνται στην αδειοδοτημένη μονάδα. Αυτό οφείλουν να το διασφαλίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων.
Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το ΣΣΕΔ, ενώ μετά το πέρας των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.
Για τα ιδιωτικά έργα, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση.
Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, οι πολίτες μπορούν να ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία συλλέγει τα μπάζα, στο τέλος των εργασιών, τη βεβαίωση του ΣΣΕΔ για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ από τη μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;
Έπειτα από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κ.λπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται, εξασφαλίζοντας έτσι εξοικονόμηση πόρων, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πόσο κοστίζει η ανακύκλωση;
Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά, όπως υπάρχει εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας στην τιμή των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όμως η ανακύκλωση των μπάζων δεν είναι ακριβή. Επιπλέον, το ‘κόστος’ κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα, αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος. Ειδικότερα:
– Το κόστος αποκατάστασης των “μπαζωμένων” ρεμάτων και των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

– Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο.

– Η ζημία από τις πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων στο περιβάλλον. Παραμένει δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης (σχετικό υλικό υπάρχει και στην ιστοσελίδα www.anakem.gr).

Ομιλία της ΑΝΑΚΕΜ στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Με ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ηλία Δημητριάδη συμμετείχε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ “ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες”, στην Αθήνα, στις 28 Φεβρουαρίου 2020.
Το ενδιαφέρον αποδείχθηκε από το πλήθος των ερωτήσεων και τη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση του κ. Δημητριάδη.

Νέα επέκταση της εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Εγκρίθηκε στις 27 Ιανουαρίου το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ. Η εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτάθηκε σε 6 νέες Π.Ε.: Αττικής, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Μυκόνου, Κέρκυρας και Γρεβενών. Το δίκτυο των συμβεβλημένων μονάδων πυκνώνει όλο και περισσότερο, για να εξυπηρετεί τους υπόχρεους διαχειριστές όσο το δυνατόν εγγύτερα, μειώνοντας τις μεταφορές. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια να προσφέρουμε λύσεις και να συμβάλλουμε στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση.