Πρόσληψη προσωπικού

Η ΑΝΑΝΕΜ Α.Ε. επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Λειτουργίας, στη Θεσσαλονίκη,  στέλεχος με πλήρες ωράριο εργασίας.
Απαραίτητα προσόντα:
  1. Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού. 
  2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  3. Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
  4. Άριστη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων. Η γνώση προγράμματος project manager θα συνεκτιμηθεί.
  5. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα. Επίσης να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές Εξέλιξης
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό έως 15 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com