ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ διαμορφώνονται ως εξής:

Στις ακόλουθες χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους.

Α/Α

Κατηγορίες ΑΕΚΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

[€/tn]

Περιγραφή κωδικών ΕΚΑ

1-Α

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΙΩΔΗ/ ΑΜΜΩΔΗ)

17 05 04

 

1,20

Χώμα/ Άμμος (ΚΑΘΑΡΌ)

1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

17 03 02

 

1,33

μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

17 01 01

Σκυρόδεμα1

2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

10 13 14

 

3,02

απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ

(ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

17 09 04

170101/ 170302/ 170405/ 170504/ 170506

Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), άσφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
(ΓΑΙΩΔΗ – ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ)

(*) 17 05 04

(*)17 05 06

 

Απόβλητα εκσκαφών & ογκόλιθοι/

Μπάζα εκσκαφών (υλικά βυθοκόρησης) & ογκόλιθοι

3

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΑ)

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 02 01

17 01 07

 

7,54

Βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα,σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και υψηλής μηχανικής αντοχής,
τούβλα

πλακίδια και κεραμικά

ξύλο

Μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο

17 09 04

170101/ 170405/ 170504 /170506

4

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ)

17 09 04

170107 /170201/ 170202/ 170203/

170802/170504/ 170506/170402/ 170405

12,89

σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, μέταλλα, ξύλο, γυαλί, χώμα, πλαστικό, γύψος

5

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

17 09 04

170102/ 170103/ 170107/ 170201/ 170202/ 170504/ 170802/ 170604

29,55

τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό, χώμα, γύψος

6

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

17 05 04

17 03 02

17 01 01

17 01 07

 

0,20

Χώματα και πέτρες,

Μείγματα ορεικτής ασφάλτου,

Σκυρόδεμα,

Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών

7

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

17 04 01

 

0,40

ψευδάργυρος

17 04 02

σίδηρος και χάλυβας

17 04 03

κασσίτερος

17 04 04

ανάμεικτα μέταλλα

17 04 05

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 06

αλουμίνιο

17 04 07

μόλυβδος

17 04 11

καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10

(*) ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης η τιμή μπορεί να οριστεί σε 1,33 €/tn ως ρεύμα 1.
1 Στην κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται αντικείμενα από σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και υψηλής μηχανικής αντοχής, όπως μπλόκια για λιμάνια, tunnel segments κ.ά.