ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ διαμορφώνονται ως εξής:

Στις ακόλουθες χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους.

Ρεύμα

Κατηγορίες ΑΕΚΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

[€/tn]

Περιγραφή κωδικών ΕΚΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΙΩΔΗ)

17 05 04

1,20

Χώμα (ΚΑΘΑΡΌ)1

1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

17 03 02

1,33

μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

17 01 01

Σκυρόδεμα2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΓΑΙΩΔΗ – ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ)

(*) 17 05 04

(*)17 05 06

Χώματα και πέτρες/

Μπάζα εκσκαφών (υλικά βυθοκόρησης)

2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ

(ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

17 09 04

170101/ 170302/ 170405/ 170504/ 170506

3,02

Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), άσφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα

(*) 17 05 04

(*)17 05 06

Απόβλητα εκσκαφών & ογκόλιθοι/

Μπάζα εκσκαφών (υλικά βυθοκόρησης) & ογκόλιθοι

3

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΑ)

17 01 02

17 01 03

17 02 01

7,54

τούβλα

πλακίδια και κεραμικά

ξύλο

σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο

17 09 04

17 01 07

170101/ 170302/ 170405/ 170504 /170506

4

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ)

17 09 04

170101/ 170102/ 170103/ 17 01 07 /170201/ 170202/ 170203/ 17 03 02/

170802/170504/ 170506/170904

12,89

σκυρόδεμα, άσφαλτος, τούβλα, κεραμικά, μέταλλα, ξύλο, γυαλί, χώμα, πλαστικό, γύψος

5

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

17 09 04

170102/ 170103/ 17 01 07/ 170201/ 170202/ 170203/ 17 05 04/ 170802/ 17 06 04/170904

29,55

τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό, χώμα, γύψος

6

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

17 05 04

0,20

Χώματα και πέτρες

7

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

17 04 01

0,40

ψευδάργυρος

17 04 02

σίδηρος και χάλυβας

17 04 03

κασσίτερος

17 04 04

ανάμεικτα μέταλλα

17 04 05

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 06

αλουμίνιο

17 04 07

μόλυβδος

17 04 11

καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10

(*) ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης η τιμή μπορεί να οριστεί σε 1,33 €/tn.
 
1 Το ρεύμα 1Α αφορά σε καθαρά αμμώδη γαιώδη.
 
2 Στην κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται αντικείμενα από σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και υψηλής μηχανικής αντοχής, όπως μπλόκια για λιμάνια, tunnel segments κ.ά.