ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε."

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και εμβέλεια σε 8 Περιφέρειες και 19 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς).

Συνεργασίες

Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν συνολικά τριάντα έξι (36) μονάδες ανακύκλωσης στους νομούς: Θεσσαλονίκης (9), Σερρών (3), Ημαθίας (1), Πέλλας (2), Πιερίας (1), Χαλκιδικής (3),Έβρου (2), Ξάνθης (2),  Δράμας (1), Καβάλας (3),  Ροδόπης (1), Φλώρινας (1), Καστοριάς (1), Αχαΐας (2), Λαρίσης (1), Λέσβου (1), Χανίων (1) και  Κεφαλληνίας (1).

Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων των 1.000 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.

Δράσεις ενημέρωσης

Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει γύρω από το θέμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,  η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προχωρά σε συνεχή ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (δημόσιες υπηρεσίες, εργολαβικές επιχειρήσεις κλπ.) για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ενώ οργανώνει και συμμετέχει σε σχετικές συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια σε όλη την Ελλάδα.

Αποτελέσματα

Στις περιοχές της χώρας όπου δραστηριοποιείται, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά στη κατασκευή έργων υποδομών ή ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, που έχει, πλέον, απόλυτη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπολείμματα οδηγούνται σε χώρους διάθεσης καταλοίπων αδρανών υλικών.